СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОБУЧЕНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТУ - СОФИЯ

Нормативна база           Оценяване и стимулиране

Решения на Академичния съвет по качеството


Академичен стандарт

Критерии за оценка